Podpora kultury.

Tematické zadání „Podpora kultury" zahrnuje akce/projekty výlučně neinvestičního charakteru, které splňují alespoň některé z následujících kritérií: jedinečnost akce/projektu, tradice, nadlokálnost. Jedná se o akce/projekty zejména v oblastech amatérské kultury a akce/projekty uvedené v „Koncepci podpory cestovního ruchu prostřednictvím podpory zvláště významných kulturních a společenských akcí ve Středočeském kraji na období 2018 – 2024" - divadlo, folklor - tradiční lidová kultura, hudba, tanec, film, foto, výtvarné umění a literatura - soutěže a publikační činnost. Dále je možno podpořit celoroční dobrovolnou kulturní činnost, kulturní slavnosti k významným výročím, historické slavnosti, bitvy a oživení památek, akce/projekty muzejního typu. U festivalů, přehlídek a soutěží je požadována alespoň krajská úroveň. Pořadatel je povinen v rámci akce/projektu propagovat Středočeský kraj, jako poskytovatele dotace. Akce/projekt musí být ukončena do konce příslušného roku. Žadatelem o dotaci může být fyzická osoba, fyzická osoba podnikající, právnická osoba. Žadatel musí splňovat jednu z těchto podmínek:

- trvalé bydliště/sídlo na území Středočeského kraje a akce/projekt se uskutečňuje
na jeho území,

- trvalé bydliště/sídlo mimo území Středočeského kraje, ale akce/projekt
se uskutečňuje na území Středočeského kraje.

 V rámci Středočeského fondu kultury a obnovy památek lze požádat pouze o jednu dotaci. V případě žádosti např. o dotaci z tematického zadání "Obecní knihovny" již nelze pro daný rok podat žádost z dalších tematických zadání téhož fondu. V tomto případě tedy již nelze v daném roce požádat souběžně o dotaci z tematických zadání "Obnova památek" nebo "Podpora kultury". Současně platí, že i v rámci jedné oblasti tematického zadání (tj. např. "Obecní knihovny") může jeden žadatel podat pouze jednu žádost.