Obecní knihovny.

Tematické zadání „Obecní knihovny" zahrnuje technické vybavení pro práci s veřejností, databázové knihovnické systémy umožňující vyhledávání veřejností v knihovním katalogu vzdáleným přístupem, vybavení knihovny mobiliářem, výpočetní nebo audiovizuální technikou – náklady neinvestičního/investičního charakteru (z dotace nelze hradit stavební práce apod.); akce/projekt musí být ukončen do konce roku, ve kterém byla dotace přidělena.
Žadatelem o dotaci může být obec ve Středočeském kraji nebo knihovna zřízená jako příspěvková organizace obcí ve Středočeském kraji. Knihovna musí být zapsána v evidenci knihoven MK ČR. Lze požádat o dotaci v rozmezí 20 000,- Kč až 70 000,- Kč. Minimální spoluúčast žadatele je 20 % z celkových uznatelných nákladů akce/projektu.

V rámci Středočeského fondu kultury a obnovy památek lze požádat pouze o jednu dotaci. V případě žádosti např. o dotaci z tematického zadání "Obecní knihovny" již nelze pro daný rok podat žádost z dalších tematických zadání téhož fondu. V tomto případě tedy již nelze v daném roce požádat souběžně o dotace z tematických zadání "Obnova památek" nebo "Podpora kultury". Současně platí, že i v rámci jedné oblasti tematického zadání (tj. např. "Obecní knihovny") může jeden žadatel podat pouze jednu žádost.