Ilustrační foto

Pozitivní příklady a úspěchy

PŘEHLED DOTOVANÝCH AKCÍ 2020

ŽIVÁ KULTURA

Středočeský kraj podpořil v rámci dotačního titulu ,,Podpora kultury" v roce 2020 celkem 113 projektů a další projekty přímo z rozpočtu, které se uskutečnily na území Středočeského kraje. Nejvíce projektů, bylo realizováno v oblasti městských a obecních slavností. Další část dotací směřovala na celoroční pořádání kultury, kdy občanská sdružení nebo malé obce připravují několik kulturních setkání pro širokou veřejnost - od masopustu až po advent, např. ,,Masopust a Svátek světel v Roztokách" nebo ,,XX. Historické slavnosti ve Zruči nad Sázavou aneb 400. let od Bitvy na Bílé hoře". Byly podpořeny projekty v oblasti amatérského divadla např. ,,13. ročník Divadelního festivalu Ludvíka Němce" či Divadelní spolek DIPONA  ,,Celoroční hraní divadla pro děti a dospělé" a z hudebních  projektů byly podpořeny „Třebsínská Zvonička", ,,Dechparády ve Středočeském kraji 2020", ,,Setkávání s klasickou hudbou v Dolních Břežanech", hudební festival ,,Strančické záření 2020". V oblasti folklóru byly podpořeny ,,35. výročí Folklorního souboru Šáteček" a ,,XIII. ročník Ukázky lidových řemesel". Bohužel se ze 113 dotovaných akcí uskutečnilo pouze 69 z důvodu covidových opatření.

PODPORA KNIHOVEN Z ROZPOČTU STŘEDOČESKÉHO KRAJE

V dotačním titulu Podpora obecních knihoven z rozpočtu Středočeského kraje bylo v roce 2020 posuzováno 35 platných žádostí, Středočeský kraj podpořil v dotačním řízení 18 knihoven či příslušných obcí celkovou částkou 1 000 000 Kč. Projekty se týkaly především modernizace počítačového vybavení s důrazem na využití současných knihovnických programů, automatizaci výpůjčního systému a internetové připojení, dále také na obnovu a doplnění mobiliáře knihoven a nově i doplnění knihovního fondu. Jednotlivé dotace se pohybovaly v částkách od 20 do 70 tisíc Kč. Jedním ze zásadních úkolů dnešní společnosti se stále více ukazuje rozvoj čtenářské gramotnosti, a to především u dětí a mládeže. Čtení má nepopiratelný vliv na seberozvoj osobnosti člověka, na zlepšování jeho vybavenosti vědomostmi a dovednostmi, na schopnosti spojování souvislostí, celkovou orientaci v dnešním světě, na vytváření a rozvoj hodnotových žebříčků následně pak názorové a postojové základny. 

Úkolem knihoven je pak přitáhnout pozornost široké veřejnosti všech věkových kategorií ke knihám. Udržovat a aktualizovat jejich fond, poskytovat jim informace o knihách, pomáhat s výběrem a mnohdy i porozuměním textů, tedy všemožně popularizovat čtení a pomoci čtenářům, aby byla pro ně tato činnost potěšením. Cesta k rozšiřování čtenářstva je pro knihovnická zařízení stále obtížnější, kvůli zvyšujícím se nárokům. Automatizovaný elektronický výpůjční systém, katalog knihovních dokumentů na internetu či přístup návštěvníků a čtenářů na internet v knihovně nebo čtenářský kout se stává nezbytným standardem. Trend směřuje ke knihovně jako ke komunitnímu centru – knihovna přestává být pouhou půjčovnou knih, ale stává se místem získávání informací, poznatků, doplňování vzdělání i sociálních kontaktů. K naplňování zmíněného poslání knihovny, potažmo obce nezbytně potřebují finanční podporu. Středočeský kraj se k požadavku staví zodpovědně. Dotačním titulem Podpora obecních knihoven z rozpočtu Středočeského kraje každoročně efektivně přispívá k vytváření a zlepšování podmínek pro činnost a rozvoj obecních knihoven jako tradičních a přirozených center kulturního života obcí poskytujících občanům kraje kvalitní veřejné služby. 

,,STŘEDOČESKÝ KRAMERIUS" PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ DOBROVOLNÝCH KNIHOVNÍKŮ

Ocenění v roce 2020 nebylo uděleno z důvodu covidových opatření.

OCENĚNÉ KNIHOVNY V ROCE 2019

            Obecní knihovna Tehov (BN) - knihovnice paní Ivana Šotkovská a Věra Pilná

            Obecní knihovna v Úholičkách (KL) - knihovnice paní Ing. Martina Hrubešová

            Obecní knihovna Pátek (KH) - knihovnice paní Iveta Zikmundová

            Místní knihovna Dalešice (MB) - knihovnice paní Mgr. Eva Hašlarová

            Školní knihovna pro děti, mládež i dospělé (Chraštice) (PB) - knihovnice paní Mgr. Marie Šprunglová

Nejlepších pět dobrovolných knihovníků navrhují vždy pověřené profesionální knihovny. Ke klíčovým hodnotícím kritériím patří mj. vynikající výsledky knihovny pochopitelně v množství vypůjčených knih, rozšiřování nabídky knih, dlouhodobě dobrá spolupráce s obcí a jejími občany. Dále proměna nefungující knihovny v místo, kde se občané rádi setkávají a počet návštěvníků a čtenářů knihoven se rychle a pronikavě zvýšil. Knihovna má být bezbariérová, s vhodnou otvírací dobou a podporou obce na nákup knih. Hodnotí se tak odbornost knihovníka a jím absolvované kurzy a také míra spolupráce s pověřenou knihovnou. Nejlepší knihovníci rovněž systematicky spolupracují se školami a aktualizují své vlastní webové stránky. 

PODPORA PROFESIONÁLNÍCH DIVADEL VE STŘEDOČESKÉM KRAJI

Ve Středočeském kraji působí tři profesionální divadla: Městské divadlo Mladá Boleslav, Divadla Kladno s.r.o. (dvousouborové, které má činoherní a loutkový soubor), a Divadlo Příbram. V roce 2020, byla připravena oddělením kultury ,,Koncepce regionálních funkcí divadel 2021-2023". Příspěvek z rozpočtu Středočeského kraje je určen na zkvalitnění vlastní tvorby profesionálních divadel se sídlem ve Středočeském kraji a stálým hereckým souborem. Výše zmíněné profesionální scény obdržely dotační prostředky ve výši:   Divadlo A. Dvořáka Příbram 1 224 233 Kč, Městské divadlo Mladá Boleslav 1 136 601 Kč a Divadla Kladno s.r.o. 1 639 166 Kč.