Dny lidové architektury Středočeského kraje 2021

Špýchary a sýpky byly tématem letošního ročníku Dnů lidové architektury Středočeského kraje

Dny lidové architektury Středočeského kraje 2023 proběhly 12. srpna v areálu historického Špejcharu v obci Hvožďany na Příbramsku. Tématem již sedmého ročníku akce věnované lidovému stavitelství byly selské i vrchnostenské špýchary a sýpky Středočeského kraje. V rámci programu byl rovněž udělen titul Mistr tradiční rukodělné výroby Středočeského kraje. 

Co jsou Dny lidové architektury?

Jejich cílem a smyslem je upozornit co nejširší veřejnost na fenomén historického vesnického stavitelství, které je i přes značný úbytek v údobí od Druhé světové války dosud stále početnou a důležitou složkou venkovské zástavby – ať už jde o drobné roubené chalupy, rozlehlé selské grunty či zděné usedlosti a domy, mlýny, sýpky, hospodářské, technické a sakrální stavby nebo i celá venkovská sídla se zachovalou půdorysnou a prostorovou skladbou. Památky lidového stavitelství jsou pozoruhodným dokladem řemeslného umu i estetického cítění našich předků a současně představují významný krajinotvorný prvek, uplatňující se jako neodmyslitelná složka životního prostředí a často přímo ztotožněný s pocitem domova.

Dny lidové architektury proto nejsou samoúčelnou akcí, ale mají své hlubší poslání
a záměr – oslovit, motivovat a inspirovat zástupce státní správy i samosprávy, odborné instituce a organizace, různé neziskové a občanské iniciativy, vlastníky, investory, projektanty, specializované firmy a řemeslníky, odborníky i laiky a další aktéry stavební činnosti na venkově k cílevědomějšímu, ohleduplnějšímu a promyšlenějšímu přístupu k péči o toto jedinečné dochované kulturní dědictví. Přáním pořadatelů je, aby se Dny lidové architektury staly pro širokou veřejnost podnětem k hlubšímu poznání a pochopení hodnot a významu lidového stavitelství a zároveň impulsem k posílení vědomí odpovědnosti za jeho uchování.

Středočeský kraj se rozhodl postupně představit zájemcům v rámci Dnů lidové architektury pestré bohatství vesnického stavitelství na svém území. V uplynulých letech se uskutečnila slavnostní zahájení s tematicky zaměřeným doprovodným programem příspěvkových organizacích Kraje, respektive ve specializovaných pracovištích muzeí, zaměřených na záchranu a prezentaci lidových vesnických staveb. Pořadí jednotlivých Dnů lidové architektury Středočeského kraje bylo následující: 2017 – Muzeum vesnických staveb středního Povltaví ve Vysokém Chlumci (Hornické muzeum v Příbrami), 2018 – Polabské národopisné muzeum v Přerově nad Labem (Polabské muzeum v Poděbradech), 2019 – Skalní obydlí ve Lhotce u Mělníka (Regionální muzeum Mělník), 2020 – Muzeum lidových staveb v Kouřimi (Regionální muzeum v Kolíně), 2021 - Fara Dolní Krupá (Muzeum Mladoboleslavska), 2022 - Satranův mlýn ve Vepřeku. V rámci těchto akcí byly zároveň vydány drobné publikace dokumentující vesnickou stavební kulturu příslušné oblasti a v roce 2020 prezentována kniha „Lidové stavby Středočeského kraje" vydaná nakladatelstvím Foibos, která je dostupná u dobrých knihkupců.

Dokumenty ke stažení