Návrh Programu rozvoje cestovního ruchu Středočeského kraje na léta 2024–2030

Cestovní ruch je významným socioekonomickým fenoménem všude na světě i ve středu Čech. Středočeský kraj má tvar prstence složeného z deseti jedinečných destinací s širokou nabídkou pro turisty i jednodenní návštěvníky. V roce 2022 byly nejnavštěvovanějšími atraktivitami kraje Aquapark Čestlice, park Mirakulum v Milovicích nad Labem, zámek Loučeň a Kostnice římskokatolické farnosti v Sedlci u Kutné Hory. Žádná nabídka pak neopomine Kutnou Horu s její stříbrem zářící minulostí, zapsanou na seznam Světového kulturního dědictví UNESCO a hrady Karlštejn a Konopiště. To jsou ale jen ty nejvýraznější perly, nabídka všech deseti destinací je velmi bohatá na kulturní i přírodní zajímavosti, o které se opírá mnoho produktů cestovního ruchu. 

Řízení cestovního ruchu v kraji se věnuje Středočeská centrála cestovního ruchu a deset organizací destinačního managementu. Na jejich webových stránkách je pak možné najít detailní informace o nabídce turistických cílů i probíhajících akcí. 

Proč Program rozvoje cestovního ruchu Středočeského kraje na léta 2024–2030 připravujeme?  

Středočeský kraj finančně podporuje řízení cestovního ruchu v kraji a připravovaný Program rozvoje definuje směr, cíle, nástroje a opatření rozvoje cestovního ruchu na jeho území, s ohledem na dlouhodobou udržitelnost nejen produktů cestovního ruchu, ale i rozvoje území a harmonického života místních obyvatel. Časové období sedmi let činí z Programu nástroj střednědobého plánovacího výhledu, na úrovni vize je ale žádoucí stav a směr rozvoje cestovního ruchu definovat dlouhodoběji. 

Koncepční rozvojové dokumenty, mezi které Program rozvoje cestovního ruchu patří, jsou klíčovými řídícími dokumenty, které dle zákona o krajích 129/2000 Sb. schvaluje Zastupitelstvo kraje. 

K čemu Program rozvoje cestovního ruchu Středočeského kraje na léta 2024–2030 slouží? 

Program rozvoje cestovního ruchu Středočeského kraje vzniká jako strategický rozvojový plán na léta 2024–2030. Na základě analýzy současného stavu prostředí cestovního ruchu v kraji upřesní roli krajské samosprávy v podpoře cestovního ruchu a stanoví rozvojovou vizi, která bude doplněna o strategické cíle. K naplnění těchto cílů budou formulována jednotlivá opatření a aktivity.

Kdo spolupracoval na přípravě Programu rozvoje cestovního ruchu Středočeského kraje na léta 2024–2030?

Program rozvoje připravil pro Středočeský kraj SPF Group s.r.o., autor mnoha kvalitních koncepcí v oblasti cestovního ruchu. Koordinátorem procesu byl Odbor kultury a památkové péče. Na zpracování analytické i návrhové části strategie se podíleli experti z dalších odborů krajského úřadu i společností destinačního managementu v kraji. Subdodavatelem dotazníkového šetření mezi návštěvníky byla společnost B-inside s.r.o. Proces zpracování vedli experti na strategické rozvojové plánování cestovního ruchu ze společnosti SPF Group s.r.o. 

V jaké fázi se příprava Programu rozvoje cestovního ruchu Středočeského kraje na léta 2024–2030 nachází?

Ve smyslu § 10a zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) je Program předmětem posuzování vlivů koncepce na životní prostředí. V současné době probíhá příprava procesu posuzování dle tohoto zákona.

Koordinátoři přípravy Programu rozvoje cestovního ruchu Středočeského kraje na léta 2024–2030

Mgr. Dagmar Fialová

vedoucí oddělení cestovního ruchu a koncepcí

tel.: 257 280 176, mobil: 724 412 271

e-mail: fialovada@kr-s.cz

PhDr. Irena Děkanovská, Ph.D.

Specialistka pro řízení koncepcí v oblasti kultury a cestovního ruchu

tel: 257 280 265, mobil: 725 352 924

e-mail: dekanovska@kr-s.cz

Dokumenty