Agregátor obsahu

Zpět Děti ve Středočeském kraji jsou na internetu průměrně 5 hodin denně, se závislostmi bojuje primární prevence

Děti ve Středočeském kraji jsou na internetu průměrně 5 hodin denně. Se závislostmi i šikanou bojuje dostupná primární prevence. Oproti tomu jsou v kraji nedostatečné kapacity adiktologických služeb a průměrný závislý klient je ve věku 37 let. Rada kraje schválila výroční zprávu v oblasti závislostí.

Struktura užívaných návykových látek ve Středočeském kraji nevybočuje z celorepublikových statistik. Nejčastěji užívané nelegální návykové látky jsou THC a pervitin, méně pak heroin a kokain. I to vyplývá z Výroční zprávy o realizaci politiky v oblasti závislostí ve Středočeském kraji za rok 2023, se kterou se dnes seznámili krajští radní.

Zprávu vytvořilo Oddělení prevence kriminality Odboru bezpečnosti Krajského úřadu Středočeského kraje. Analytici vycházeli především ze zpráv poskytovatelů adiktologických služeb působících v kraji, ze zpráv místních protidrogových koordinátorů jednotlivých ORP a dalších zainteresovaných institucí. „Zpráva podrobně rozebírá aktuální situaci v oblasti závislostí. Rozhodně to není veselé čtení. To téma je velmi široké. Alarmující jsou zprávy ze školního prostředí, kde se prolínají problémy s užíváním návykových látek s problémy způsobené nadměrným používáním internetu, mobilu a sociálních sítí, to vše kombinované s psychickými potížemi, sebepoškozováním nebo poruchami příjmu potravy. Průměrný čas, kdy jsou děti a mládež on-line, se pohybuje v rozmezí čtyř až pěti hodin denně, ale výjimkou není ani deset hodin denně,“ vybírá z výroční zprávy hejtmanka Petra Pecková. Ve středních Čechách je relativně dobré pokrytí a dostupnost programů primární prevence. Středočeský kraj na ni neustále navyšuje finanční prostředky ve Fondu prevence. „V roce 2023 to byly 4 miliony korun, pro letošek jde o 7 milionů korun. Ani tak se ale nedaří uspokojit celkovou poptávku ze strany škol. Problém jsou jak chybějící peníze, tak nedostatečné kapacity organizací, které programy nabízejí,“ vysvětluje hejtmanka.

Ze zprávy také vyplývá, že v kraji mezi uživateli nelegálních návykových látek nadále pokračuje trend užívání legálně dostupného alkoholu, který je stále více užíván v kombinaci s jinými látkami, anebo místo nich. Časté je kombinování léků s THC, alkoholem a primárně užívanou látkou. Celkově se také zhoršuje zdravotní a sociální stav uživatelů návykových látek a fenoménem posledních let je nadále se zvyšující jejich průměrný věk, který je uváděn napříč službami na 37-38 let.

V kraji také chybí ambulance pro léčbu závislostí a velkým problémem jsou nedostatečné kapacity psychiatrické péče, zejména pak dětské psychiatrie či klinické psychologie, což je celorepublikový problém, stejně jako to, že nadále pokračuje trend nárůstu psychických obtíží u klientů.

Radní se dnes seznámili také s analýzou bezpečnostní situace v průmyslových zónách ve Středočeském kraji v kontextu zaměstnávání cizinců. Závěry studie naznačují, že zaměstnávání cizinců nepřineslo významné negativní dopady na bezpečnostní situaci. Ke konci roku 2023 dosáhl relativní počet zaměstnanců s cizí státní příslušností na území Středočeského kraje počtu 141 759 osob. Nejvíce jich pochází z Ukrajiny, Slovenska, Rumunska a Bulharska. Nárůst o 4,9 % oproti roku 2022 je převážně důsledkem trvajícího válečného konfliktu na Ukrajině, což vyvolalo migrační vlnu a zvýšenou potřebu zaměstnávání v průmyslovém sektoru. „Současně však analýza trestné činnosti ve Středočeském kraji ke konci roku 2023 ukázala, že cizinci spáchali pouze 6,2 % ze všech trestných činů, přičemž nejčastějšími byly například ohrožení pod vlivem návykových látek a maření výkonu úředního rozhodnutí,“ uvedla hejtmanka.

K analýze bezpečnostní situace v průmyslových zónách ve Středočeském kraji byla zřízena interní krajská pracovní skupina, která monitoruje bezpečnostní situaci v průmyslových zónách a koordinuje opatření mezi městskými úřady, policií a dalšími orgány. Tato skupina se zaměřuje na klíčové průmyslové zóny ve Středočeském kraji, například v Mladé Boleslavi, Kolíně, Kladně nebo Černošicích. „Z analýzy vyplývá, že současný stav, jak v souvislosti s uprchlickou krizí, tak v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku, je stabilizovaný. Současná migrační vlna nemá významný dopad na bezpečnostní situaci ve Středočeském kraji, a situace v průmyslových zónách, kde pracují cizinci, je uspokojivá,“ uzavřela hejtmanka. Podle studie je nezbytné i nadále udržovat stabilní bezpečnostní prostředí a aktivně se podílet na integraci cizinců do místních komunit.