Agregátor obsahu

Zpět Akční plán Strategie rozvoje kraje byl schválen

Radní na svém dnešním zasedání schválili Akční plán Strategie rozvoje územního obvodu Středočeského kraje (SRK) pro roky 2024–2025. Plán umožňuje úzkou koordinaci rozvojových záměrů s investičními prioritami kraje a rozpočtovými možnostmi a omezeními. Zpracován byl ve spolupráci většiny odborů kraje, Integrované dopravy Středočeského kraje (IDSK) a Středočeského inovačního centra (SIC). Jedná se o první prováděcí dokument za dobu implementace SRK.

SRK je základním koncepčním dokumentem Středočeského kraje, který do roku 2030 definuje vize, strategické směry rozvoje, prioritní oblasti a specifické cíle, jejichž realizací má docházet k dynamickému a vyváženému rozvoji území. „Na základě ambiciózní vize kraje chceme, aby kraj byl v budoucnu jedním z nejbohatších regionů Evropy.  Máme tedy jasný cíl rozvoje, strategické směry a jasně nastavené priority, které povedou k jednoznačnému rozvoji. Pro jednotlivé prioritní oblasti byla navržena typová opatření, která mohou vést k naplnění cílů v dané oblasti,“ říká Jiří Snížek, náměstek hejtmanky pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování.

Během uplynulých měsíců se Středočeský kraj výrazně posunul v implementaci Strategie rozvoje územního obvodu Středočeského kraje na období 2019–2024 s výhledem do 2030. Úspěšně se zahájila spolupráce gestora implementace SRK – Oddělení regionálního rozvoje se všemi příslušnými odbory na vyhodnocování naplňování specifických cílů a monitorování indikátorů SRK. A nejen to. „Akční plán, coby prováděcí dokument SRK, si klade za úkol stanovit u jednotlivých prioritních oblastí a specifických cílů cílové hodnoty u příslušných indikátorů a k nim také přiřadit jednotlivé projekty a aktivity, kterými Středočeský kraj hodlá k těmto hodnotám dospět,“ vysvětluje Jiří Snížek a pokračuje: „Jedná se o seznam plánovaných strategických projektů a aktivit pro roky 2024–2025 přispívajících k rozvoji kraje v souladu se SRK.“ 

Akční plán si neklade přímé nároky na rozpočet kraje v daném roce, ale vychází z něj. V rámci dokumentu je rovněž zpracovaná Informace o naplňování SRK za období 2019–2022, kde se uvádí podrobné vyhodnocení plnění cílů v několika časových horizontech, stav realizace navržených typových opatření, a především i vývoj indikátorů za období 2019–2022. Celý materiál vznikl v rámci intenzivní spolupráce zaměstnanců krajského úřadu, IDSK a SIC.

Radní dnes konstatovali, že proces implementace, monitorování a hodnocení strategie rozvoje kraje úspěšně pokračuje a schválili akční plán na roky 2024–2025. Hodnocení realizace akčního plánu bude probíhat každoročně a bude zpětnou vazbou v rámci strategického řízení kraje. Zároveň bude podkladem pro stanovení investičních priorit kraje, tvorbu rozpočtu a jeho výhledu.