Agregátor obsahu

Zpět Kraj podpoří projekt zaměřený na zvýšení odolnosti krajiny vůči klimatickým rizikům

Částkou 2,5 milionu korun podpoří Středočeský kraj pětiletý projekt zaměřený na zvýšení odolnosti krajiny vůči klimatickým rizikům. Jde o projekt LIFE WILL - Water in Landscape and Soil, se kterým organizace Člověk v tísni uspěla spolu s dalšími partnery jak v evropské, tak v národní dotační výzvě. Zastupitelé dnes poskytnutí dotace ve výši 2,5 milionu korun schválili. Na území České republiky byly jako pilotní obce pro realizaci projektu zvoleny Němčice u Kolína a Velvary.

„Středočeský kraj se projektům na udržení vody v krajině věnuje soustavně a dlouhodobě. Česká republika je střechou Evropy. Žádná velká řeka k nám nepřitéká, máme jen tu vodu, která nám naprší. A proto musíme dbát na to, aby co nejvíce vody zadržela naše půda místo toho, aby vše rychle odteklo. Cílem projektu LIFE WILL - Water in Landscape and Soil je zvyšování retenční schopnosti krajiny a půdy a realizace opatření, která jsou přírodě blízká. Jsem ráda, že zastupitelstvo dalo projektu zelenou,“ uvedla krajská radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Jana Skopalíková.

Na území České republiky byly jako pilotní obce pro realizaci projektu zvoleny Němčice u Kolína a Velvary. V těchto lokalitách budou realizována opatření, která mají přispět ke zvýšení odolnosti místních obyvatel a krajiny vůči klimatickým rizikům, jakými jsou například bleskové povodně, sucha nebo vodní a větrná eroze. „Zjednodušeně řečeno jde o vytvoření tůní, polderů, mokřadů, o vysázení ochranných stromových a keřových pásem a dalších krajinných prvků, které přispějí ke zvýšení odolnosti území vůči suchu, velkým dešťům a podobně,“ doplnila radní. Zájmové území v obci Velvary pokrývá zejména mikropovodí Svodnice (11,62 km2). Rozloha zájmového území v obci Němčice u Kolína tvoří 4 km2.

Projekt zahrnuje i participativní části: veřejné prezentace, diskuse se zástupci obcí, vlastníky pozemků, hospodáři, zástupci povodí a orgánů ochrany životního prostředí. Prezentace bude otevřená i místním obyvatelům nebo rekreantům. Cílem prezentací bude zvýšení porozumění místním procesům fungování vody v krajině, jeho příčin a dopadů. Počítá se také s ustavením místní pracovní skupiny pro zadržování vody v krajině v každé z pilotních lokalit. Výsledkem budou revidované plány vodozádržných opatření v celém zájmovém území a z nich vybraná ta, která budou zvolena na realizaci přímo v rámci projektu LIFE WILL. Celkové náklady projektu činí 2 597 268 eur, z toho dotace EU činí 1 558 361 eur a národní dotace MŽP 415 500 eur. Středočeský kraj se bude na kofinancování podílet částkou ve výši 2 500 000 Kč (ekvivalent 100 000 eur).