Agregátor obsahu

Zpět Na obnovu kulturních památek a na vybavení knihoven chce kraj pro rok 2024 vyčlenit 60 miliónů korun

Dotační program na obnovu památek a program na podporu knihoven jsou dva dotační programy z Fondu kultury a obnovy památek pro rok 2024, v rámci kterého kraj plánuje rozdělit celkem 60 milionů korun.  No obnovu kulturních památek je přitom určeno 58 milionů. Finální schválení dotačních programů pro rok 2024 podléhá krajskému zastupitelstvu. Programy se poté otevřou na začátku příštího roku.


Pro program na obnovu kulturních památek je pro příští rok plánována částka 58 milionů korun.  Radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Václav Švenda k tomu uvádí: „ V naší podpoře kultury a obnovy památek Středočeského kraje rozhodně nepolevujeme, naopak naši podporu zesilujeme. Ve Středočeském kraji je přes 5 tisíc nemovitých kulturních památek. Řada z nich vyžaduje nutné investice, bez kterých mohlo dojít k nenahraditelné ztrátě historických hodnot.“ Program 2024 pro poskytování dotací na obnovu památek je rozdělen do dvou tematických zadání. Zadání Obnova kulturních památek je určeno pro projekty související s obnovou hodnot kulturní památky, tzn. stavební a restaurátorské práce, práce na přípravě obnovy či restaurování památky. Druhé tematické zadání Obnova památek určených ke společenskému využití je cíleno na projekty, kde je deklarováno další využití objektu pro spolkový a společenský život regionu nebo projekty, kdy je objekt dostupný nejširší veřejnosti.


Do programu pro poskytování dotací na podporu základních knihoven hodlá kraj pro rok 2024 vyčlenit částku 2 miliony korun. Tematické zadání Základní knihovny – vybavenost se zaměřuje na zlepšení technického vybavení knihoven, jak pro práci s veřejností, tak i na databázové knihovnické systémy umožňující vyhledávání veřejností v knihovním katalogu vzdáleným přístupem. Finance mohou být použity rovněž na vybavení knihovny mobiliářem či výpočetní nebo audiovizuální technikou. 


V případě schválení obou programů zastupitelstvem, bude příjem žádostí otevřen v termínu od 3. 1. 2024 do 24. 1. 2024.