Agregátor obsahu

Zpět Zastupitelé schválili příspěvek na vybudování cyklostezky

Krajští zastupitelé schválili smlouvy o spolupráci obce Srbsko a Středočeského kraje na projektu „Cyklostezka Srbsko“. Kraj se zároveň zavazuje poskytnout obci příspěvek ve výši 200 tisíc korun na projektovou dokumentaci pro stavební povolení. Zároveň bude kraj žádat o dotaci z fondů EU nebo SFDI a zajistí poté realizaci a financování akce stejně jako správu a údržbu zrealizovaného projektu.

Závazek obce ve smlouvě je předat kraji projektovou dokumentaci stavby, převést pozemky dotčené cyklostezkou ve vlastnictví obce do vlastnictví kraje před zahájením realizace stavby a postoupit práva a povinnosti ze stavebního povolení kraji. Zastupitelstvo obce Srbsko schválilo smlouvu dne na konci listopadu loňského roku, rada kraje věc projednala v lednu 2023.

Radní pro oblast veřejné dopravy Petr Borecký vysvětluje detaily projektu: „Pokračujeme v naší podpoře budování sítě cyklostezek ve středních Čechách. Nový úsek cyklostezky bude součástí dálkové páteřní cyklotrasy č. 3 a mezinárodní trasy EuroVelo 4. Vznikne tak nová stezka pro pěší a cyklisty se společným provozem o délce 2 km na území obce Srbsko. Chodci a cyklisté již nebudou nuceni využívat frekventovanou a úzkou silnici, která je pro jejich bezpečný pohyb nevhodná.“ Na nový úsek navazuje další připravovaný projekt cyklostezky, jehož realizace zajistí bezpečné bezmotorové spojení Srbska a Karlštejna.

Realizace Cyklostezky Srbsko je v souladu s platnou Koncepcí rozvoje cyklistiky ve Středočeském kraji na období 2017–2023 tak, že naplňuje cíl realizace dálkových a regionálních páteřních tras na území kraje a cyklistických propojení Prahy a Středočeského kraje.