Kontakty pro nahlížení do ZÚR SK

V souladu s § 164 odst. 2 stavebního zákona jsou ZÚR SK včetně dokladové dokumentace dostupné k nahlížení na odboru regionálního rozvoje v 1. patře budovy krajského úřadu v místnosti č. 1079.

Prosíme případné žadatele o nahlížení do materiálů o domluvu s níže uvedenými kontaktními osobami:Ing. Michaela Pušová
Tel. 257 280 942
E-mail: pusovam@kr-s.cz

Ing. Jakub Pilař
Tel. 257 280 564
E-mail: pilar@kr-s.cz

 

Zásady územního rozvoje Středočeského kraje

Zásady územního rozvoje Středočeského kraje (dále jen ZÚR SK) jsou novým typem územně plánovací dokumentace, jejíž pořízení a vydání je dáno zákonem č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Tato územně plánovací dokumentace nahrazuje územní plány velkých územních celků. ZÚR SK byly pořizovány od r. 2007.

Zastupitelstvo Středočeského kraje rozhodlo o vydání ZÚR SK dne 19. 12. 2011 usnesením č. 4-20/2011/ZK. ZÚR SK byly vydány formou opatření obecné povahy dne 7. 2. 2012 a nabyly účinnosti dne 22. února 2012.