Nepřehlédněte

Středočeská vědecká knihovna Kladno, p.o.

Středočeská vědecká knihovna Kladno, p.o. - interiér

Středočeská vědecká knihovna Kladno, p.o. - studovna

Program 2022 pro poskytování dotací na podporu základních knihoven

Dne 25. 10. 2021 Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo svým usnesením č. 021-10/2021/ZK „Program 2022  pro poskytování dotací na podporu základních knihoven z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek".

Žádosti pro rok 2022 bude možné podat v termínu od 9. prosince 2021 od 9:00 hodin do 3. ledna 2022 do 16:00.

Žádosti o dotace pro rok 2022 se podávají prostřednictvím internetové aplikace, kde se nejprve žadatel zaregistruje (pro všechny fondy) na adrese https://dotace.kr-stredocesky.cz/ku-dotace-application/, pokud se již neregistroval v předchozích letech (registrace z předchozích let platí), a poté může podávat žádosti do jednotlivých fondů Středočeského kraje. Žadatel bude mít možnost průběžně aktualizovat vložené údaje, podávat žádosti, získat přehled podaných žádostí.

V případě, že je žadatelem subjekt, který má zřízenou datovou schránku nebo je  držitelem kvalifikovaného certifikátu nebo kvalifikovaného elektronického podpisu,  je nutné žádost podat ve výše uvedené lhůtě v elektronické podobě prostřednictvím  internetové aplikace na adrese http://dotace.kr-stredocesky.cz včetně vložení všech povinných příloh. Zároveň musí být samotná žádost –  dokument vygenerovaný z aplikace ve formátu pdf zaslán na Krajský úřad Středočeského kraje datovou schránkou  žadatele  nebo  elektronicky  podepsán  žadatelem  nebo  statutárním zástupcem žadatele a vložen do aplikace.    

V případě, že je žadatelem subjekt, který nemá zřízenou datovou schránku a není držitelem kvalifikovaného certifikátu nebo kvalifikovaného elektronického podpisu, je nutné žádost podat ve výše uvedené lhůtě v elektronické podobě prostřednictvím internetové aplikace na adrese http://dotace.kr-stredocesky.cz včetně vložení všech povinných  příloh  a  zároveň  v  listinné  papírové  podobě  na  formuláři vygenerovaném  aplikací,  s  úředně  ověřeným  podpisem  žadatele  nebo statutárního zástupce žadatele, ve lhůtě, stanovené Programem. Povinné přílohy se v  listinné  papírové  podobě  nezasílají.  Žadatel  zašle  podepsanou  žádost prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb v obálce formátu A4, na které bude nalepena poslední stránka vytištěné žádosti. Obálku je možno doručit též osobně do podatelny Krajského úřadu Středočeského kraje.

Dotaci  dle  tohoto  Programu  lze  poskytnout  pouze  na  účel,  který  je  vymezen  v rámci tematických zadání:

a) Základní knihovny-vybavenost, které  zahrnuje technické  vybavení  pro  práci  s veřejností,  databázové  knihovnické  systémy  umožňující  vyhledávání  veřejností v knihovním katalogu  vzdáleným  přístupem, vybavení  knihovny  mobiliářem, výpočetní nebo audiovizuální technikou – náklady neinvestičního charakteru (z dotace nelze hradit stavební práce apod.).

b)  Základní  knihovny – S knížkou  do  života,  jehož  cílem  je  podpora  čtenářské gramotnosti,  zahrnuje pořízení sad S knížkou do života  a služby externích odborníků pro  vzdělávání  rodičů. Účelem  tematického  zadání  je  podpora  knihoven  v práci s aktivními rodiči a se zacílením na nejmenší čtenáře knihoven.

Žadatel může dle  tohoto  Programu  podat  žádost  v obou tematických zadáních, ve lhůtě stanovené  tímto  Programem,  pokud  splňuje  podmínky  pro  podávání  žádostí  stanovené Programem.

Způsob  podání  žádosti a  jejich  povinné  přílohy  stanovuje „Metodický  pokyn k podávání  žádostí  o  dotace  prostřednictvím  veřejnoprávní  smlouvy  z Programu 2022 pro  poskytování  dotací na  podporu  základních  knihoven z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek", jehož text naleznete zde.

Dokumenty ke stažení