Kontakty

ADRESA:
Oddělení zahraniční spolupráce a protokolu
Zborovská 11
150 21 Praha 5
 

KONTAKTY:           

Mgr. Lucie Barber                  257 280 324
 

Ing. Vladislava Veselá            257 280 102

Ing.Simona Šenkýřová           257 280 325

 

Zahraniční spolupráce Středočeského kraje

Středočeský kraj si uvědomuje význam meziregionální i mezinárodní spolupráce v rámci Evropy a přikládá jí velkou důležitost. Proto, již od počátků své existence, usiluje o dobré zahraniční vztahy, které by byly prospěšné pro občany kraje. Spolupráce Středočeského kraje s evropskými i mimoevropskými regiony probíhá zejména v oblasti cestovního ruchu, regionálního rozvoje, inovačních technologií, investičních příležitostí, kultury, školství, sportu, v menší míře také v oblasti sociálních věcí. Pro samosprávu jsou velmi důležitá setkávání a výměny informací s partnerskými regiony, díky nimž lze získávat oboustranně zajímavé podněty pro každodenní práci. 

Spolupráce čtyř partnerských regionů čili Čtyřdohoda

První mezinárodní dohodu uzavřel v roce 2001 s francouzským regionem Burgundsko. V roce 2003 následovalo čtyřstranné prohlášení o spolupráci mezi Středočeským krajem, regionem Burgundsko, Opolským vojvodstvím v Polsku a německou spolkovou zemí Porýní-Falc. Tato tzv. síť 4 regionálních partnerů (4-Dohoda) byla v době svého založení prvním projektem, který sdružoval účastníky z členských i kandidátských regionů Evropské unie a vytvářel zejména projekty zaměřené na mobilitu a vzdělávání mládeže, v posledních letech se však oblasti spolupráce značně rozšířily i do dalších oblastí, zejména do  inovací a cestovního ruchu.

Rozšíření partnerství do Polska i na Slovensko

Mezi další partnery Středočeského kraje patří např. Mazowiecké vojvodství, Bratislavský samosprávný kraj a čínská provincie Sichuan.V roce 2018 byla podepsána dohoda o spolupráci s Dolnoslezským vojvodstvím v Polsku a v září 2019 bylo podepsáno Memorandum o spolupráci mezi Středočeským krajem a Kyjevskou oblastí (Ukrajina). V září 2021 bylo pak podepsáno memorandum s župou Pešť.

V jakých oblastech regiony nejčastěji spolupracují?

Spolupráce s evropskými i neevropskými regiony probíhá především v oblasti kultury, školství, sportu, cestovního ruchu, regionálního rozvoje a inovací. Pro samosprávu jsou velmi prospěšná setkávání a výměny informací s partnerskými regiony, díky nimž lze získávat oboustranně velmi zajímavé podněty pro každodenní práci. V letošním roce nás čeká velký úkol: zapojit se do prezentace ČR během českého předsednictví a snažit se spoluobčanům ukázat, co pro nás znamená Evropská unie a jaký význam mají naše interregionální mezinárodní projekty.

  

Informace z odborů

Informace z odborů

Pracovní návštěva odboru kultury v Porýní-Falci

V návaznosti na oficiální návštěvu z regionu Porýní-Falc ve středních Čechách se odbor kultury vydal na návštěvu vytipovaných institucí v Německu, se kterými by mohl navázat spolupráci a realizovat výměnné stáže odborníků, které by přispěly k obohacení spolupráce a sdílení poznatků mezi oběma partnerskými regiony. Iniciativa ke konkrétním setkáním s kulturními institucemi v partnerském regionu Porýní-Falc vznikla při příležitosti oficiální návštěvy představitelů regionu Porýní-Falc ve Středočeském kraji dne 14. 3. 2019 v Mělníce, kde radní pro oblast kultury a památkové péče Mgr. Karel Horčička, MPA společně s vedoucí Odboru kultury a památkové péče Mgr. Kateřinou Pešatovou prezentoval potenciál pro spolupráci v oblasti kulturního dědictví, muzeí a galerií.

Pracovní jednání byla zahájena 7. 5. 2019 v 17 hodin v Rýnském zemském muzeu v Trevíru (Rheinisches Landesmuseum Trier), kde vedoucí Odboru kultury Mgr. Pešatovou spolu s Mgr. Maldonado a Mgr. Barber přijal ředitel dr. Marcus Reuter. Předmětem společného jednání byla nabídka odborných výměnných stáží realizovaných prostřednictvím Ústavu archeologické památkové péče středních Čech, p. o. (ředitelka Mgr. Irena Benková) a Zemského muzea v Trevíru za supervize dr. Joachima Huppe, ředitele zemské archeologie.  Ředitel instituce pozval zájemce ze Středočeského kraje na zahájení výstavy „Spot an! Szenen einer römischen Stadt“, které se uskuteční 31. srpna 2019. Výstava potrvá do 26. ledna 2020 a je připravena jako putovní. Ředitel projevil eminentní zájem o umístění výstavy ve Středočeském kraji. Tato nabídka bude dále projednávána pro případnou realizaci v prostorách středočeské galerie GASK. Ta se nachází v Kutné Hoře, která je taktéž jako Trevír zapsána na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Objekty, které má zemské muzeum ve své správě, si delegace prohlédla následujícího dne odpoledne.

Následujícího dne, 8. 5. 2019, se uskutečnilo jednání v národopisném muzeu v přírodě Roscheider Hof v Konzu (Volkskunde-und Freilichtmuseum Roscheider Hof Konz). Delegaci přijal Prof. Dr. Helge Klaus Rieder, který je jedním ze zakládajících osobností muzea a současně je předsedou Asociace, která má funkci nadačního fondu, jehož cílem je shromažďovat prostředky na činnost a údržbu muzea v přírodě, členové pracují bez nároku na odměnu a získávají takto cca 40 % prostředků na činnost. Zajímavá byla diskuze o financování provozu, který je hrazen ze vstupného a z dotací od místních samospráv, z pronájmů bytových prostor přímo v expozičních objektech. Toto řešení byl pro delegaci ze Středočeského kraje zajímavý poznatek, protože jak uvedl pan ředitel Prof. Dr. Helge Klaus Rieder: "V areálu žijí 2 rodiny. Jejich bytové jednotky jsou ve zpřístupněných objektech, ale ve 2. nadzemním podlaží, takže je jejich soukromí zaručeno a nerušeno návštěvnickým provozem. Zároveň již v areálu nejsou objekty ničeny vandaly, protože je zde stále někdo přítomen."

Protože při oficiální návštěvě představitelů regionu Porýní-Falc bylo  jedno z témat diskutováno zapojení sociální skupiny seniorů (silver age), navrhli zástupci Středočeského kraje vyvíjet společný návštěvnicko-edukační program pro tuto věkovou návštěvnickou skupinu. Prof. Rieder tuto iniciativu uvítal, protože návštěvníci z řad seniorů tvoří nejméně početnou skupinu návštěvníků a zatraktivnění skanzenu a souvisejícího muzea pro návštěvníky seniory je i jeho cílem. Česká strana navrhla společnou konferenci, jejímiž účastníky by kromě etnografů byli zejména sociologové a odborníci na sociální problematiku. Cílem konference by byla definice speciálních potřeb aktivních seniorů a zejména způsob prezentace práce muzea vzhledem k seniorům.

Prohlídka muzea v přírodě se uskutečnila pod vedením Hermana Krampa, zástupce ředitele muzea, který delegaci upozornil i na fakt, že v areálu skanzenu chovají i živá hospodářská zvířata – slepice a včelstva a muzeum prodává návštěvníkům domácí produkty.

Den 9. května 2019 byl věnován prohlídce a jednáním v okolí Koblence. Ranní jednání začala v objektu Sayner Hute, kde se prezentuje specifické kulturní dědictví, kterým je hutnictví a metalurgie. Protože Středočeský kraj má dlouhou historii v dolování stříbra, zlata, uhlí i výrobě oceli a litiny, byla ředitelce Barbaře Friedhofen nabídnuta účast na česko-německé hornické konferenci v Příbrami v září tohoto roku. Německá strana uvítala pozvání na prohlídku hornických skanzenů ve Středočeském kraji. Pro českou stranu byl inspirující program, který pracovníci Sayner Hute vyvinuli jako kontaktní - pro osoby v pokročilém seniorském věku a s problémy demence. Je založený na cestování se sbírkovými předměty, které mají potenciál vyvolat jejich vzpomínky. Pomáhají takto postiženým lidem v ústavech zlepšovat jejich kvalitu života. "Máme velký zájem přenést tento program do českého prostředí. Autorka programu paní Barbara Friedhofen je velmi kreativní a motivovaná a setkání s ní bylo velmi inspirující," zhodnotil schůzku radní Karel Horčička.

"I v případě technického kulturního dědictví cítíme potřebu práce s publikem, připravit publikum na expoziční téma. Muzeum nás-publikum vrací v čase, prezentuje staré techniky. Aby se staré postupy mohly stát zdrojem další inspirace pro náš život, je nutné nejen prožít estetický a emotivní zážitek - úctu k dovednostem našich předků", doplnila jeho slova Mgr. Pešatová.

Odpolední program pokračoval prohlídkou rozsáhlé pevnosti Ehrenbretstei, přejezdem do Wormsu a prohlídkou románské katedrály sv. Petra.

Poslední den ráno, po přejezdu do hlavního města partnerského regionu Porýní-Falc Mohuče byla středočeská delegace přizvána na zasedání komise pro cestovní ruch Landtag Rheinland-Pfalz. Poté následovalo separátní jednání za účasti zastupitele Alexandera Lichta, který byl členem delegace, která v březnu navštívila Středočeský kraj a předsedkyně komise paní Ellen Demuth. Radní Karel Horčička shrnul přínos cesty a požadavky na rozvoj spolupráce a to zejména v oblasti aktivizace seniorů a tvorby specifických programů pro tuto věkovou kategorii návštěvníků.

Po skončení jednání se delegace vrátila do Oppenheimu, kde navázala kontakt v muzeu vinařství, které by svým zaměřením mohlo být inspirativní institucí pro Regionální muzeum v Mělníce.

Delegace se vrátila zpět do Čech v pozdních večerních hodinách plná dojmů a inspirace ze setkání s protějšky v partnerském regionu, která by mohla nastartovat již konkrétní spolupráci mezi jednotlivými institucemi.

ODKAZY na důležité projekty