Podání žádosti

Žádosti o uznání zahraničního vzdělání lze podávat poštou nebo osobně na podatelnu v úředních hodinách.

Úřední hodiny podatelny

 • Pondělí, středa 8:00 – 17:00
 • Úterý, čtvrtek 8:00 – 15.00
 • Pátek 8:00 - 13:00

Úřední hodiny pokladny

 • Pondělí, středa 9:00 – 12:00 a 13:00 - 16:00
 • Úterý, čtvrtek 9:00 – 12.00 a 13:00 - 14:00
 • Pátek 9:00 – 12:00

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Úhrada žádosti

Úhradu lze provést:

 1. bankovním převodem na číslo účtu 4440009090/6000 s uvedením variabilního symbolu žadatele
 2. v pokladně krajského úřadu (1. patro, místnost 1083)

K uhrazení správního poplatku je třeba získat jedinečný variabilní symbol, a to v kanceláři 4050 (Jana Stehlíková, e-mail: stehlikovaj@kr-s.cz), 4. patro, případně bude VS zaslán žadateli elektronicky na základě podané žádosti o uznání zahraničního vzdělání.  

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Náležitosti podání

1. Vyplněná žádost o uznání zahraničního vzdělání:

POZNÁMKA: V případě žádosti o přítomnost tlumočníka u nostrifikační zkoušky se tato podává současně se žádostí o uznání zahraničního vzdělání. (Krajský úřad Středočeského kraje tlumočnické služby žadateli nezajišťuje ani nehradí).

2. Přílohy:

 • úředně ověřená kopie zahraničního vysvědčení (včetně případných příloh), přeloženého českým soudním tlumočníkem:
 • v případě platné mezinárodní smlouvy bez dalšího úředního ověření(např. Ruská federace, Ukrajina),
 • v ostatních případech:
  • superlegalizace = vyšší úřední ověření, pravost podpisů a otisků razítek na originálech zahraničních vysvědčení a skutečnost, že škola je uznána státem, podle jehož právního řádu bylo zahraniční vysvědčení vydáno, musí být ověřena příslušným zastupitelským úřadem České republiky a dále ministerstvem zahraničních věcí státu, v němž má sídlo zahraniční škola, která vysvědčení vydala, popřípadě notářem na území takového státu (např. Angola, Kanada),
  • apostila = vyšší úřední ověření v zemi, ve které byla listina vystavena (např. Čína, Republika Kazachstán, Velká Británie, USA).
 • úředně ověřená kopie dokladu o obsahu a rozsahu vzdělávání absolvovaného v zahraniční škole - přehled předmětů s hodinovou dotací za jednotlivé roky vzdělávání (přeložený českým soudním tlumočníkem),
 • doklad o skutečnosti, že škola je uznána státem, podle jehož právního řádu bylo zahraniční vysvědčení vydáno, za součást jeho vzdělávací soustavy, pokud ze zahraničního vysvědčení tato skutečnost nevyplývá (přeložený českým soudním tlumočníkem),
 • kopie pasu s osobními údaji,
 • doklad o místě pobytu ve Středočeském kraji (např. kopie příslušné stránky v pasu), v případě jiného dokladu o zajištění ubytování - úředně ověřenou kopii dokladu.
 • plná moc v případě zastupování žadatele přeložená do českého jazyka (v případě zastupování osob mladších 18 let plnou moc podepisuje zákonný zástupce nezletilého žadatele),
 • kopie dokladu totožnosti zákonného zástupce/zmocněnce včetně bydliště,
 • doklad o zaplacení správního poplatku ve výši 1000 Kč

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kontakty

 • Mgr. Hana Jankrlová, tel. 257 280 425, jankrlova@kr-s.cz
 • Marie Seifertová, tel. 257 280 134, seifertova@kr-s.cz
 • Mgr. Hana Velebová, tel. 257 280 232, velebova@kr-s.cz
 • Bc. Ivan Syrový, tel. 257 280 225. syrovy@kr-s.cz
 • Mgr. Zdeňka Eclerová, tel. 257 280 279, eclerova@kr-s.cz
 • Bc. Hana Sýkorová, tel. 257 280 790, sykorovah@kr-s.cz