Úprava rozpočtu k 15. 6. 2024_krajské školy a školská zařízení                                                     
Úprava rozpočtu k 15.
6. 2024_obecní školy a školská zařízení

Dokumenty ke stažení


Závazné ukazatele rozpočtu neinvestičních výdajů-schválený rozpočet 2024_krajské školy a školská zařízení
Závazné ukazatele rozpočtu neinvestičních výdajů-schválený rozpočet 2024_obecní školy a školská zařízení

Závazné ukazatele rozpočtu neinvestičních výdajů-schválený rozpočet 2024_krajské školy a školská zařízení
Pozn: Limit počtu zaměstnanců není v roce 2024 závazný ukazatel

Závazné ukazatele rozpočtu neinvestičních výdajů-schválený rozpočet 2024_obecní školy a školská zařízení
Pozn: Limit počtu zaměstnanců není v roce 2024 závazný ukazatel                 

Dokumenty ke stažení


Finanční rozvahy a termíny pro předložení návrhu rozpočtu a projednání disproporcí mezi rozpisem rozpočtu a finančními rozvahami v roce 2023

Zveřejňují se Finanční rozvahy a termíny pro předložení návrhu rozpočtu a projednání disproporcí mezi rozpisem rozpočtu a finančními rozvahami v roce 2023.

Dokumenty ke stažení


Zpracování účetního výkaznictví k 31. 12. 2022

Informace ke zpracování účetnictví a výkaznictví příspěvkových organizací – škol a školských zařízení, jejichž zřizovateli jsou obce – viz příloha.

Dokumenty ke stažení


Rozpočet a hospodaření školských příspěvkových organizací

Podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je příspěvková organizace povinna sestavit střednědobý výhled rozpočtu a rozpočet. Rozpočet je plán výnosů a nákladů na rozpočtový rok.

Financování činnosti škol a školských zařízení zřizovaných kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí je upraveno zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Prostředky poskytované Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) podle § 161 a násl. školského zákona musí příspěvková organizace po skončení rozpočtového roku finančně vypořádat podle vyhlášky č. 367/2015 Sb., o finančním vypořádání, a nespotřebované prostředky vrátit do státního rozpočtu. V rámci účetní evidence se organizace řídí zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

Dotace určené příspěvkovým organizacím zřízeným obcí nebo krajem poskytuje MŠMT do rozpočtu kraje. Kraj poskytne v souladu s rozhodnutím MŠMT o poskytnutí dotace, se školským zákonem a příslušnou směrnicí MŠMT finanční prostředky přímo příslušným školám a školským zařízením.