Koncepční materiály
Strategie rozvoje sítě škol a školských zařízení zřizovaných Středočeským krajem a jejich vzdělávací nabídky do roku 2030+ (základní východiska, kritéria a postupy) je dokumentem, který obsahuje základní východiska, kritéria a postupy, podle kterých Středočeský kraj v následujících letech bude postupovat v procesu postupných změn směřujících ke zvýšení kvality poskytovaných vzdělávacích služeb jím zřizovanými školami a školskými zařízeními. 

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ve Středočeském kraji je strategický dokument, který v návaznosti na Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR jednou za 4 roky zpracovává krajský úřad, a to na základě § 9 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Dlouhodobý záměr obsahuje analýzu vzdělávací soustavy v kraji a stanovuje na základě předpokládaného demografického vývoje, vývoje na trhu práce a záměrů dalšího rozvoje kraje zejména cíle a úkoly pro jednotlivé oblasti vzdělávání, strukturu vzdělávací nabídky, především strukturu oborů vzdělání, druhů, popřípadě typů škol a školských zařízení a jejich kapacitu a návrh na financování vzdělávání a školských služeb v kraji.

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy popisuje situaci v oblasti vzdělávání a školství ve Středočeském kraji v daném školním roce. Výroční zpráva přináší komplexní pohled na soustavu škol a školských zařízení všech zřizovatelů na území Středočeského kraje a na změny v její struktuře v souvislosti s demografickým vývojem v regionu, vyhodnocuje opatření potřebná k plnění strategických cílů stanovených v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ve Středočeském kraji, popisuje a hodnotí jednotlivé oblasti vzdělávací soustavy z vývojového hlediska. Výroční zprávu zpracovává krajský úřad každoročně na základě § 10 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Koncepce deinstitucionalizace a transformace dětských domovů zřizovaných Středočeským krajem je strategický dokument, jehož cílem je nabízet dětem péči, která ačkoli je realizovaná v dětských domovech, je co nejvíce individualizovaná podle potřeb dětí, připomíná rodinné prostředí, ale zároveň je realizovaná kvalifikovanými odborníky v oblasti výchovy a vzdělávání. Koncepce obsahuje data o dětských domovech ve Středočeském kraji, základní pilíře a východiska, SWOT analýzu výchozí situace, priority, cíle a opatření, financování a předpokládaný harmonogram.