Pro více informací využijte:

Základní informace o programu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále OP VK) je operačním programem EU, v jehož rámci je možné čerpat finanční prostředky z Evropského sociálního fondu (ESF).

OP VK se zaměřuje na oblast rozvoje lidských zdrojů prostřednictvím vzdělávání ve všech jeho rozmanitých formách s důrazem na komplexní systém celoživotního učení, utváření vhodného prostředí pro výzkumné, vývojové a inovační aktivity a stimulaci spolupráce participujících subjektů.

Globálním cílem OP VK je rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji.

Podpora je příjemcům poskytována formou nevratné finanční pomoci (dotace). Výše financování dosahuje 100 % způsobilých výdajů projektu. Spolufinancování z Evropského sociálního fondu dosahuje 85 % z celkových způsobilých výdajů, zbývajících 15 % finančních prostředků je hrazeno z národních zdrojů.

Řídícím orgánem OP VK je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Výkonem role zprostředkujícího subjektu OP VK bylo pro realizaci globálních grantů v prioritní ose 1 a části prioritní osy 3 (konkrétně 3.2) ve Středočeském kraji pověřeno oddělení grantů na Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Středočeského kraje.