Ukončené projekty

Komunitární programy

Středočeský kraj má zkušenosti s realizací mezinárodního projektu PROCURE, který byl financován ze zdrojů komunitárního programu e-TEN (podpora veřejně prospěšných informačních a elektronických služeb). Tento projekt byl ukončen v březnu 2009. Jeho hlavní výstup, internetový portál pro zadávání zakázek malého rozsahu eProcure, dostal český název eZakázky a je dnes aktivně využíván zadavateli z celého Středočeského kraje.

OP Nadnárodní spolupráce

V období 2017-2013 Středočeský kraj rovněž úspěšně ukončil dva mezinárodní projekty financované z operačního programu nadnárodní spolupráce Central Europe. Jedná se o projekty SoNorA a LABEL, které tematicky navazovaly na projekty A-B Landbridge a ELLA.

Projekt SoNorA si kladl za cíl zlepšování dopravní infrastruktury na ose sever-jih a navíc má dosah na evropskou politiku transevropské dopravní sítě TEN-T.

Cílem projektu LABEL bylo přispět ke snížení rizik a dopadů přírodních a člověkem způsobených katastrof. Výstupem Středočeského kraje v tomto projektu byla např. koncepce protipovodňových opatření.

OP Meziregionální spolupráce

Od roku 2010 do roku 2012 probíhala realizace mezinárodního projektu DART (Declining Ageing and Regional Transformation), který byl podpořen z programu INTERREG IV C. Centrálním tématem tohoto projektu byly demografické změny, zejména stárnoucí a ubývající populace.