Kontaktní osoba

Bc. Gabriela Dopitová, MPA
projektový a finanční manažer
tel.: 257 280 457
email: dopitova@kr-s.cz
 
 

Program 2022 na podporu rozvoje meziobecní spolupráce v oblasti strategického rozvoje dobrovolných svazků obcí Středočeského kraje

V souladu s usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. 025-14/2022/ZK ze dne 28.3.2022 vyhlašuje hejtmanka Mgr. Petra Pecková 

Program 2022 na podporu rozvoje meziobecní spolupráce v oblasti strategického rozvoje dobrovolných svazků obcí Středočeského kraje (dále jen „Program").

Žádost o dotaci je možné podávat v termínu
od 16. května 2022 od 9:00 hodin
do 3. června 2022 do 16:00 hodin

Žádost o dotaci je nutné ve výše uvedené lhůtě podat:

· V případě, že je žadatelem subjekt, který má zřízenou datovou schránku nebo je držitelem kvalifikovaného certifikátu nebo kvalifikovaného elektronického podpisu, je nutné žádost podat ve výše uvedené lhůtě v elektronické podobě prostřednictvím internetové aplikace na adrese http://dotace.kr-stredocesky.cz včetně vložení všech povinných příloh. Zároveň musí být samotná žádost – dokument vygenerovaný z aplikace ve formátu pdf zaslán na Krajský úřad Středočeského kraje datovou schránkou žadatele nebo elektronicky podepsán žadatelem nebo statutárním zástupcem žadatele a vložen do aplikace.

     Identifikátor datové schránky Středočeského kraje: keebyyf   

· V případě, že je žadatelem subjekt, který nemá zřízenou datovou schránku a není držitelem kvalifikovaného certifikátu nebo kvalifikovaného elektronického podpisu, je nutné žádost podat ve výše uvedené lhůtě v elektronické podobě prostřednictvím internetové aplikace na adrese http://dotace.kr-stredocesky.cz včetně vložení všech povinných příloh a zároveň v

· v listinné papírové podobě na formuláři vygenerovaném aplikací, s úředně ověřeným podpisem žadatele nebo statutárního zástupce žadatele, ve lhůtě, stanovené Programem. Povinné přílohy se v listinné papírové podobě nezasílají. Žadatel zašle podepsanou žádost prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb v obálce formátu A4, na které bude nalepena poslední stránka vytištěné žádosti. Obálku je možno doručit též osobně do podatelny Krajského úřadu Středočeského kraje.

 

Program včetně způsobu podání žádosti a její povinné přílohy najdete v části: Dokumenty ke stažení
Program je zveřejněn i na úřední desce Středočeského kraje od 12. 4. 2022 do 31. 12. 2022.