Smart Akcelerátor ve Středočeském kraji

Středočeský kraj patří dlouhodobě k ekonomicky nejvyspělejším regionům v České republice, přesto postrádal účinný nástroj, který by se intenzivně věnoval podpoře výzkumu, vývoje, inovací a souvisejícího vzdělávání. V současnosti však v této oblasti dochází k dynamickým změnám - projekt Smart Akcelerátor ve Středočeském kraji zásadním způsobem podpořil rozvoj inovačního prostředí a konkurenceschopnost klíčových odvětví ekonomiky kraje.

Cílem projektu Smart Akcelerátor bylo podpořit inovace ve firmách, vznik nových inovačních podniků a iniciovat spolupráci mezi výzkumným, podnikatelským a veřejným sektorem. Projekt systémově navazoval na dosavadní spolupráci kraje s vysokými školami, vědecko-výzkumnými organizacemi a inovačními firmami v oblasti naplňování regionální inovační strategie a strategie inteligentní specializace Středočeského kraje. Realizací projektu došlo k podpoře rozvoje klíčových oborů, které jsou představiteli kraje vnímány jako významné a perspektivní pro další rozvoj ekonomiky kraje.

Jednotlivé aktivity projektu Smart Akcelerátor realizoval Středočeský kraj spolu se Středočeským inovačním centrem od března roku 2016 do srpna roku 2019. Aktivity byly zaměřeny na:
• prohlubování spolupráce akademického a podnikového sektoru
• přenos nových poznatků do praxe
• popularizaci technického a přírodovědného vzdělávání na základních a středních školách v kraji
• a na podporu podnikavosti u absolventů středních a vysokých škol.

Součástí projektu bylo také navázání spolupráce s inovačními centry ve vyspělých zemích se snahou o využití jejich poznatků pro středočeské inovační prostředí. K dosažení cílů bylo v rámci projektu využíváno marketingových a analytických nástrojů, byly iniciovány vzdělávací kurzy, navazována a prohlubována zahraniční spolupráce s partnery působícími v inovační oblasti.

Celkový rozpočet projektu na období jeho trvání v délce 3,5 roku představoval cca 57 mil. Kč.

Projekt byl financován z Evropských strukturálních a investičních fondů prostřednictvím Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání pro období 2014 – 2020 a z finančních prostředků Středočeského kraje. Projekt byl realizován na základě výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 02_15_004 SMART Akcelerátor v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Realizace projektu Smart Akcelerátor ve Středočeském kraji byla schválena Zastupitelstvem Středočeského kraje.