Kontaktní osoba

Ing. et Ing. Marta Vištiaková, MBA, MPA
tel.: 257 280 272
e-mail: vistiakova@kr-s.cz

 


 

 

Program na podporu informačních center Středočeského kraje pro rok 2021

V souladu s usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. 046-04/2021/ZK ze dne 22. 2. 2021 vyhlašuje radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Mgr. Václav Švenda Program na podporu informačních center Středočeského kraje pro rok 2021 z rozpočtu Středočeského kraje (dále jen „Program").

                                                                Žádost o dotaci je možné podávat v termínu
                                          od 12. dubna 2021 od 9:00 hodin do 26. dubna 2021 do 14:00 hodin

Žádost o dotaci je nutné ve výše uvedené lhůtě podat:
v  písemné papírové podobě na formuláři uvedeném v Příloze č. 2, a to včetně povinných příloh, žádost musí být doručena do podatelny Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21 v zalepené obálce, a to nejdéle do konce lhůty pro podávání žádostí;
a zároveň:
• v elektronické podobě
na USB flash/ CD

Způsob podání žádosti a její povinné přílohy najdete v části:  Dokumenty ke stažení

Program je zveřejněn i na úřední desce Středočeského kraje od 10. 3. 2021 do 31. 12. 2021.