Strategie rozvoje územního obvodu Středočeského kraje na období 2019 – 2024, s výhledem do 2030

Strategie rozvoje kraje

Strategie rozvoje územního obvodu kraje plní funkci základního dokumentu orgánů kraje pro koordinaci rozvoje území, hraje klíčovou úlohu při zajišťování podpory regionálního rozvoje, pomáhá zvyšovat povědomí o nejdůležitějších potřebách kraje, pomáhá mobilizovat vlastní kapacity a zdroje kraje, využívá znalostí místních činitelů a odborníků a umožňuje určovat a kontrolovat směr budoucího vývoje kraje.

Jedná se o základní střednědobý program podpory regionálního rozvoje, sestávající z cílených opatření a intervencí zaměřených na stimulaci rozvoje kraje. Obsahuje směry a úkoly rozvoje finanční i nefinanční povahy, jako jsou politika, nástroje, organizační úkoly. Rámuje tvorbu krátkodobých akčních plánů, které konkretizují Strategii rozvoje územního obvodu kraje. Jeho cílem je navrhnout pro stanovené plánovací období promyšlenou množinu opatření a identifikovat finanční prostředky na jejich realizaci.

Dokument je zpracován tak, aby naplňoval požadavky § 12 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje v platném znění, a má tedy charakter dlouhodobé strategie rozvoje Středočeského kraje s přesahem až do roku 2030. Dokument byl vytvářen paralelně s přípravou Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ a je s ní provázán.