Kontakt

Ing. arch. Jaroslav Plzák
tel.: 257 280 392
email: plzak@kr-s.cz

 

 

 

Regionální surovinová politika Středočeského kraje

Regionální surovinová politika a regionální rozvoj Středočeského kraje

Mezi významná regionálně rozvojová odvětví, na kterých závisí další oblasti hospodářství respektive regionálního rozvoje náleží těžba  a zpracování nerostných surovin. Nerostné suroviny jsou základním materiálem řady důležitých průmyslových odvětví, jako je především stavební průmysl, ale také průmysl keramický, sklářský, chemický, hutní, papírenský, potravinářský atd. Můžeme říci, že téměř není oboru lidského podnikání, kde by se nerostné suroviny větší nebo menší měrou neuplatňovaly. Významně ovlivňují i náš zahraniční obchod, ať už přímo jako suroviny, nebo nepřímo ve formě hotových výrobků. Vlastní zdroje surovinové základny státu je zapotřebí dlouhodobě rozvíjet pro zajištění národní surovinové bezpečnosti a soběstačnosti. V případě přírodních zdrojů nerostných surovin je potřeba si uvědomit, že naše společnost je na nich životně závislá. Zdroje nerostných surovin jednoduše řečeno nelze úplně opustit nebo dostat na okraj celospolečenského zájmu. V řadě případů přes použití v rámci tzv. „cirkulární ekonomiky" uplatňované materiálové recyklace se však stále ukazuje, že tyto metody rozvíjejícího se a oprávněně prosazovaného odvětví nemohou v řadě případů nahradit vysoce kvalitní suroviny dobývané z původních přírodních zdrojů. I při maximální podpoře využívání recyklovaných odpadů, bude spotřeba primárních surovin v následujících letech jenom narůstat (zejména při realizaci plánovaných staveb dopravní a technické infrastruktury apod.). Recykláty lze s výhodou jistě využít jako doplňkový materiál pro mnoho staveb, nikoli však jako materiál stěžejní.

Základní směřování v oblasti nerostných surovin a jejich získávání jsou obsaženy ve státních koncepčních dokumentech, zejména ve Státní surovinové politice ČR. Na tuto systémovou strategii koncipovanou do r. 2025, kde je postižena řada aktuálních změn surovinového průmyslu mají v krajském měřítku navázat a rozvíjet pro potřeby krajů Regionální surovinové politiky.

Úkolem regionálních surovinových koncepcí - politik je rozpracovat platnou státní surovinovou politiku do podmínek příslušného regionu, přičemž státní surovinová politika je pro ně závazným rámcem. Pro aktuální uplatnění při tvorbě regionálních surovinových koncepcí byla v předchozím období Českou geologickou službou (ČGS) s finanční podporou Technologické agentury ČR (TAČR) - jakožto výsledek výzkumu a následné formulace jednotné struktury - připravena obsahová náplň zpracování klíčových kapitol těchto regionálních koncepcí - surovinových politik. Navržená metodika tvorby regionálních (krajských) surovinových koncepcí, která bude modelově otestována na Středočeském kraji - včetně zahrnutí hlavního města Prahy - bude posléze certifikována TAČR a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR (MPO).

V květnu t. r. zastupitelstvo Středočeského kraje, schválilo záměr pořízení strategického regionálně rozvojového dokumentu - Regionální surovinové politiky Středočeského kraje. Tento dokument - spolu s územním plánováním - připraví ve výsledku podmínky pro využití surovinových zdrojů nezbytných např. v oblasti tolik potřebné výstavby a oprav liniových dopravních staveb, kde je již nyní pociťován velký nedostatek nezbytného přírodního drceného a těženého kameniva. Jedná se v kraji i obecně v celé republice o stovky a v součtu tisíce kilometrů železniční a silniční sítě, které bez otevření dalších přírodních zdrojů – i přes maximální užití recyklovaného kameniva z opravovaných tratí a silnic - by nebylo možno realizovat, či za cenu neúměrného zdražení staveb a tedy ve výsledku zřejmě reálného podstatného jejich omezení či oddálení jejich oprav a výstavby plánovaných nových tratí a silnic. Celostátní surovinová politika pouze poukazuje na riziko nedostatkového zajištění stavebních surovin, kdežto regionální surovinové politiky se nedostatkem přírodního kameniva zabývají podrobněji. Z tohoto důvodu je nezbytné neustále vyhledávat a ověřovat nové zdroje s vazbou na územně ekologické hledisko a řešitelnost střetů zájmů a vytvářet územní předpoklady pro otvírku nových ložisek náhradou za postupně dotěžovaná, přičemž novou otvírku ložiska zahajovat v závislosti na ukončení a zahlazení těžby stejné komodity na dotěžovaném, či ukončeném ložiskovém objektu. Tím po ukončení těžby zabezpečit realizaci rekultivačních prací v  souladu s charakterem území, s výrazem a měřítkem okolní krajiny a s územním plánem. Nejedná se o koncepci hromadného otvírání a exploataci ložisek nerostných surovin, nýbrž o komplexní a kvalifikované zhodnocení hospodářského významu surovinového potenciálu v kraji, jejich očekávané potřeby pro rozvoj dopravní infrastruktury, pro výrobní závody, průmysl a obyvatelstvo, tak pro zajištění surovinových potřeb státu a udržitelný rozvoj společnosti a tím je kladem důraz na respekt a funkci spolutvorby při územně plánovací činnosti.

V současnosti tedy tým odborníků z ČGS a spol. Get s.r.o. s podporou MPO, resp. TAČR, podle nově připravované metodiky zpracování připravuje návrh krajské/regionální surovinové politiky. Tato koncepce regionálního rozvoje Středočeského kraje, připravovaná dle přijaté metodiky bude následně systémově vyhodnocena dle zákona o posouzení vlivu na životní prostředí a se zřetelem na zákon o ochraně přírody a krajiny. Při opatřování dokumentu – Regionální surovinové politiky, budou popsána a vyhodnocena všechna relevantní ložisková území a potenciální zdroje nerostných surovin, jejich hospodářský význam a jejich územní ochrana a limity možného využití pro posílení základních právních jistot pro další rozvoj obcí a měst a zejména podnikatelských aktivit ve sféře postupného využití ložisek nerostných surovin a jejich následné rekultivace a sanace a  následně budou navržená dle komplexního posouzení příslušná opatření a doporučení.

Ve IV. čtvrtletí 2021 v rámci veřejné zakázky malého rozsahu kraj vybere zpracovatele posouzení koncepce dle platné legislativy – tzv. SEA. Je tím míněn dle zákona několikafázový proces zahrnující - oznámení pořízení koncepce, vyhodnocení vlivu koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví, na soustavu evropsky významných lokalit a ptačích oblastí NATURA 2000, veřejné projednání koncepce vč. vypořádání připomínek od obcí a veřejnosti.

Vybraný zpracovatel po převzetí (koncem t. r.) návrhu koncepce zpracované expertním týmem pod gescí ČGS bude řešit uvedené etapy pořízení regionální koncepce. Přitom bude jednak striktně postupováno dle platné legislativy, jednak v průběhu pořizování koncepce bude pracovat Plénum zástupců krajské samosprávy, specialistů krajského úřadu a hl. m. Prahy, zástupců jak těžařů, tak obcí a měst v kraji. Pro seznámení s řešenou problematikou nad legislativní rámec budou mimoto i organizována setkání se zástupci obcí a  veřejností jako tzv. kulaté stoly, kde budou - za přítomnosti zpracovatele a vybraného nezávislého hodnotitele - probírána témata koncepce, zejména ta pro danou lokalitu setkání aktuální. Cílem bude diskuze a osvětlení návrhů řešení podmínek k možnosti posílení územní ochrany stávajících nevyužívaných ložisek, využití stávajících dotěžovaných a otvírky nových rezervních ložisek nerostných surovin. Záměrem je nalezení vyvážených řešení vč. spolupráce zainteresovaných stran a to ve smyslu účelného nakládání s nerostným bohatstvím při zohlednění potřeb jak staveb a průmyslové výroby, tak zajištění životního prostředí, podmínek veřejného zdraví a koordinace přiměřeného, resp. udržitelného regionálního rozvoje.

V průběhu I. a II. čtvrtletí r. 2022 bude tak dle předpokladu připraven oponenturou upravený návrh krajské surovinové politiky, který bude co regionální koncepce po vypořádání námětů a připomínek předložen ke schválení samosprávným orgánům kraje.

Datum: 23/09/2021, zdroje: ČGS/KÚSK/aj.