Mapa území

Bývalý vojenský výcvikový prostor Milovice - Mladá

Zpět Nemovitosti Středočeského kraje v BVVP Milovice - Mladá

Středočeský kraj v roce 2006 převzal do vlastnictví od státu nemovitosti na Nymbursku, poblíž města Milovice a to v bývalém vojenském výcvikovém prostoru (dále BVVP) Mladá. Správu nemovitostí v BVVP Mladá v majetku Středočeského kraje zajišťovala v období let 2006 - 2010 společnost STŘEDOČESKÁ ROZVOJOVÁ – MLADÁ, a. s., vlastněná Středočeským krajem.

Z důvodů potřeby regenerace lokalit v majetku Středočeského kraje v BVVP Mladá, převzaté od státu se značnými zátěžemi, na základě soutěže byla v prosinci 2010 uzavřena nájemní smlouva se společností Mladá RP, s. r. o., která se v rámci smluvního ujednání jakožto strategický partner zavázala na své náklady regenerovat území a podle schváleného plánu zainvestovat a využívat lokality – a to jak v katastru města Milovice – tj. v Milovicích-Božím Daru (lokalita A - cca o 374 ha) a Pod Benáteckým vrchem (lokalita B - cca o 103 ha), tak i v k. ú. Lipník (lokalita C – o cca 165 ha). Celkem jde o plochy o rozloze cca 642 ha. Na volné ploše bývalého vojenského letiště podle původního návrhu a uzavřené smlouvy měla být realizována rozsáhlá fotovoltaická elektrárna (s výkonem více než 50 MWp, dále FVE). V navazujícím území a dalších plochách v majetku Středočeského kraje po odstranění cca 350 staveb, vyskytujících se zde převážně v dezolátním stavu, měly být realizovány výrobní aj. kapacity produkčního sektoru, vědeckotechnologický park, veřejně přístupný sportovní areál, objekty bydlení, občanské a technické vybavenosti, naučná stezka aj. Vzhledem k zásadním legislativním změnám, které se úzce týkaly plánu nájemce, došlo k úpravě plánu revitalizace území a bylo upuštěno od realizace FVE.

V únoru 2014 byla zahájena nájemcem realizace demolic objektů určených smlouvou k odstranění. Demolice cca 350 objektů však nájemcem nebyly do 5 let od uzavření smlouvy dokončeny a proto srpnu 2016 kraj od nájemní smlouvy odstoupil, což vygradovalo v sérii vzájemných žalob a předběžných opatření soudu, která zamezila kraji nakládat se svým majetkem. V prosinci 2018 byla uzavřena s nájemcem dohoda o narovnání a v červnu 2019 smlouva o smlouvě budoucí, která určila postup pro stanovení vypořádání mezi Středočeským krajem a nájemcem. Smlouva budoucí do dojednaného data – konce června 2020 - však nebyla uzavřena a společnost Mladá RP podala na Středočeský kraj žalobu. Mimosoudní ujednání a v zastupitelstvu kraje schválená (pátá) aktualizace smlouvy o určení výše a vypořádání se spol. Mladá RP vedly dne 28. 1. 2021 k uzavření smlouvy se spol. Mladá RP, na základě níž byla Středočeským krajem bývalému nájemci vyplacena dohodnutá náhrada za provedené demoliční práce a ukončeny tak vleklé spory. 

Správu nemovitostí v majetku Středočeského kraje v BVVP Mladá v současné době vykonává na Krajském úřadě Středočeského kraje, Odbor majetku (kontakty: tel.:  257 280 175, 257 280 400, e-mail: pokluda@kr-s.cz). Strategické investiční záměry mohou zájemci směřovat na Krajský úřad Středočeského kraje (kontakty: tel.: 257 280 392, email: plzak@kr-s.cz).