Mapa území

Bývalý vojenský výcvikový prostor Milovice - Mladá

Zpět Strategie a koncepce regenerace brownfieldu v BVVP Milovice - Mladá

Z hlediska řešení regenerace území brownfieldu v BVVP Milovice – Mladá byla zpracována v předchozím období - l. 2019-2020 koncepční dokumentace s názvem: „Strategie Mladá – možnosti využití území v BVVP Milovice-Mladá v majetku Středočeského kraje".

Jednalo se, jak uvedeno v názvu, o analýzu a návrh možného využití lokalit v BVVP Milovice-Mladá v majetku SK, přičemž za lokalitu A je označováno území městské části Milovice- Boží Dar, lokalita B je v prostoru s označením Pod Benáteckým vrchem (v k. ú. Milovice nad Labem) a lokalita C je v prostoru s označením Traviny (v k. ú. Lipník).

Dokument je členěn na části:

  • Analytická zpráva
  • Rešerše přírodních poměrů
  • Grafická a tabulková složka k lokalitám: A, B, C
  • Propojení městských a regionálních potřeb s evropským a mezinárodním financováním
  • Posouzení rozvojových scénářů

Vzhledem k  specifickým a limitovaným možnostem využití lokalit B a C z důvodu ochrany přírody a krajiny spojené s vyhlášením rozsáhlých území v BVVP Milovice- Mladá za Národní přírodní památku Mladá byla v rámci úvah o možném efektivním využití daného území soustředěna pozornost na stěžejní lokalitu A – Milovice – Boží Dar. Jestliže pro části B a C převážná plocha využití spočívá v umístění výběhů rezervace velkých kopytníků, pro lokalitu A bylo ve strategii vytipováno principiálně 5 způsobů funkčního využití.

Jedná se o 5 scénářů:

  • Rozvoj stávajícího využití
  • Letiště
  • Logistické a průmyslové centrum
  • Město budoucnosti
  • Zábavní park

Co do návrhu dalšího směřování využití regenerovaného území  - tj. lokality Milovice – Boží Dar je v pořízené dokumentaci stěžejní 5. část – Posouzení rozvojových scénářů.

V této závěrečné části práce jsou jednak rekapitulovány poznatky podrobně rozvedené v předchozích kapitolách, soustřeďujících se na analytická zjištění, rešerši přírodních poměrů, souhrnnou identifikaci majetku v území, městské a regionální potřeby konfrontovány s možnostmi evropského a mezinárodního financování, ale zejména jde v posledním bloku pořízené Strategie při vyhodnocování možných scénářů soustředění se na vybrané 2 varianty využití nazvané:

Město budoucnosti a Zábavní park.

Zpracovaný návrh Strategie využití lokalit v majetku Středočeského kraje v BVVP Milovice-Mladá při projednání v 03/2020 Rada kraje vzala na vědomí, přičemž v usnesení konstatovala, že:

„…se jedná o první krajskou souhrnnou koncepční dokumentaci na využití krajských nemovitostí v BVVP Milovice-Mladá, která je přípravným dokumentem. V případě rozpracování dalších kroků vedoucích k realizaci koncepce obsažené v pořízené strategii bude potřebné v dalších fázích přípravy nechat posoudit předmětné záměry z hledisek uplatnění zákonů ochrany přírody, zejména z titulu posouzení vlivu koncepce/stavby na životní prostředí (SEA/EIA)."

Dokumenty ke stažení